||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
แจ้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สสอ.ภูสิงห์

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.ภูสิงห์
แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

นานาสาระ
ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง>> แจ้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สสอ.ภูสิงห์
ผู้แจ้งข่าว: พิราบขาว เมื่อวันที่: 12 พ.ค. 2563 14:12:03

จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(งบค่าเสื่อมวงเงินระดับหน่วยบริการ ๗๐%) จ านวน 5 รายการ ๑.ตู้อบสมุนไพร จ านวน ๑ ตู้ ๒. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 8 ลิตร จ านวน 2 เครื่อง 3. ชุดเครื่องมือตรวจ ตา หู คอ จ านวน 1 ชุด 4. เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 5. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอ าเภอภูสิงห์ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 

รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ All Right Reserved.