||

โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.ปภพ วงศ์ขันธ์   
สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

- งานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ   - งานประสานนโยบายสุขภาพระหว่างรัฐ – ท้องถิ่น

     
 

 

 

     
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ปย1 ปย2
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน (กลุ่มชมรม)
- กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่
- งานตามรอยเบื้องยุคลบาท ,โครงการ พอ.สว.,โครงการพระราชดำริ ,โครงการพิเศษอื่นๆ
- งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งานบำรุงรักษาสถานที่ราชการ / ภูมิทัศน์
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง   Key EGP
- ทำแผน OT  เวรยามทุกเดือน งานสวัสดิการ/การลา
- งานประกอบโรคศิลปะ
- งานสารบรรณและธุรการ
- งานการเงินและการบัญชี
- งานบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- การบังคับใช้กฎหมาย
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
- งานแผนงาน/โครงการฯ
- งาน Long Term Care
-  เงินUC/Fixcost/นักเรียนทุน/พกส/ลูกจ้างชั่วคราว
- ITA ,   PMQA - พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
-,งบเสื่อม, งบลงทุน
- งานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
- รวบรวมแผนงาน/โครงการฯจากกลุ่มงานบริการ
- สรุปผลงานประจำปีของหน่วยงาน
- งานประกันสุขภาพ
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ เหตุรำคาญ
- แผนยาและเวชภัณฑ์
- งานพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

- งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- งานพัฒนาบริการปฐมภูมิ
- งานทันตสาธารณสุข
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานรักษาพยาบาล
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานสุขภาพจิต
- งานประชาสัมพันธ์
- งานนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล(FCT , OSCC ฯลฯ)
- งานการเงินและการบัญชี
- งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
- งานระบาดวิทยา
- การปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ
- งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่ง แวดล้อม
- งานอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติและบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
- งานนิติการ,กฎหมายสาธารณสุข
- พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

โรงพยาบาลภูสิงห์ หน่วยบริการประจำและรับส่งต่อ

03492 - รพ.สต.บ้านโคกตาล หมู่ที่ 01 ตำบลโคกตาล

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03493 - รพ.สต.บ้านโคกหลัก หมู่ที่ 03 ตำบลห้วยตามอญ

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03494 - รพ.สต.บ้านตะแบง หมู่ที่ 01 ตำบลห้วยตึ๊กชู

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03495 - รพ.สต.บ้านละลมกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลละลม

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03496 - รพ.สต.บ้านพะยอม หมู่ที่ 09 ตำบลตะเคียนราม

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03497 - รพ.สต.บ้านนาตราว หมู่ที่ 01 ตำบลดงรัก

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03498 - รพ.สต.บ้านแซร์สเบาว์ หมู่ที่ 06 ตำบลดงรัก

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03499 - รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา หมู่ที่ 03 ตำบลไพรพัฒนา

หน่วยบริการปฐมภูมิ

03500 - รพ.สต.บ้านแซร์ไปร์ หมู่ที่ 04 ตำบลไพรพัฒนา

หน่วยบริการปฐมภูมิ

10942 - รพ.ภูสิงห์

หน่วยบริการปฐมภูมิ